Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Behoudens schriftelijke bijzondere bepaling vanwege een daartoe bevoegd persoon zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle prestaties van Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A. en op alle overeenkomsten die worden afgesloten of uitgevoerd. Deze voorwaarden worden uitgehangen in de lokalen en vermeld op de ommezijde van uitgaande documenten. Ze worden bijgevolg afdoende ter kennis gebracht van klanten, contractanten en derden.

Artikel 2

De opgegeven tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 3 maand. Als deze termijn verstreken is, kunnen zij worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden.
In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.

Artikel 3

Verantwoordelijkheid van de hotelhouder

De hotelhouder is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet ten gevolge van een gebeurtenis die hij onmogelijk kon voorzien (overmacht), in weerwil van de nodige voorzorgen, wegens de omstandigheden en de gevolgen daarvan.
Hij is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een – zelfs gedeeltelijke – fout van de klant.
Voor de inbewaringgeving zijn de artikels 1952 tot 1954quater van het Burgelijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4

De verantwoordelijkheid van de klant/contractant

De klant moet zich gedragen naar de gebruiken en reglementen van het hotel waar hij verblijft; de klant kan dit reglement raadplegen.
Elke zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A het recht onmiddellijk een einde te maken aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn. De klant en de contractant zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A voor alle schade toegebracht aan personen, aan het gebouw, aan het meubilair of aan de inrichting van het hotel en de voor het publiek toegankelijke ruimten.

Artikel 5

De klant verbindt zich ertoe het hotel op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bestemming van de gehuurde ruimten en alleen personen uit te nodigen van wie het gedrag, de reputatie of de eerbaarheid in geen enkel opzicht materiële of morele schade kunnen toebrengen aan het hotel, dat zich het recht voorbehoudt in te grijpen indien dat nodig blijkt.
Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, zal Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A het recht hebben het evenement te annuleren zonder welke schadeloosstelling dan ook.

Artikel 6

Er zal de klant slechts een factuur worden gestuurd voor bedragen van meer dan 300 EUR, en uitsluitend op zijn specifieke vraag. Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A behoudt zich evenwel het recht voor om vooraf de betaling te eisen van de overeenkomstige rekening(en). Elke samenvattende rekening of factuur is contant betaalbaar zonder korting. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal een verwijlrente van 1% per maand worden toegepast tot de volledige betaling. Bovendien zal van rechtswege vanaf de eerste ingebrekestelling als gevolg van een laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de rekening of de factuur, met een minimum van 150 EUR. Elke laattijdige betaling van één rekening of factuur geeft het hotel of elk ander etablissement van Castel de Pont-à-Lesse N.V./S.A het recht om alle orders, reserveringen, prestaties, verkopen of leveringen, van welke aard ook, op te schorten.

Artikel 7

Overmacht

In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken partij zonder schadevergoeding ontheven van haar verplichtingen. Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de hoogte te brengen, ten einde de mogelijke schade te beperken.

Artikel 8

De overeenkomst voor reservering van het hotel wordt beheerst door de Belgische wet.

Over alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap zich bevindt.

Artikel 9

Herroepingsrecht Niet tevreden ? Geld terug.

De koper heeft het recht Castel de Pont-à-Lesse bij aangetekende brief op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van enige schadevergoeding en zonder specifieke grond voor annulering, en dat binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de geschenkbonnen.

Artikel 10

Betaling

De prijzen voor de verblijven en voor de geschenkbonnen kunnen online worden betaald met Visa, Mastercard, Eurocard of American Express op ons website www.casteldepontalesse.be (clik op “Reserveren” “. De onlinebetaling met kredietkaart gebeurt via het beveiligde betalingssysteem Cubilis dat uw bankgegevens codeert tijdens de transmissie ervan op het netwerk. Alle betalingstransacties worden automatisch verwerkt via een beveiligde server.

Bijzondere contractvoorwaarden voor groepen

ARTIKEL 1 – BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden begrijpen de contract sluitende partijen onder :

 • 1.0 : het hotel : het hotel  S.A. Castel de Pont-à-Lesse.
 • 1.1 : de klant : de partij die met het hotel een overeenkomst sluit
 • 1.2 : de groep : minimum 15 personen voor wie in principe dezelfde datum van aankomst en vertrek is voorzien en wiens verblijf of accommodatie in het hotel het voorwerp uitmaakt van dezelfde overeenkomst
 • 1.3 : de deelnemers : de leden van de groep
 • 1.4 : de offerte : het aanbod dat door het hotel aan de klant wordt overgemaakt
 • 1.5 : de pro forma factuur : raming door het hotel van de totale prijs van de door haar te leveren diensten, berekend
 • op basis van de offerte en van de door de klant meegedeelde gegevens
 • 1.6 : eindfactuur : de totale prijs van de door het hotel geleverde diensten, berekend op basis van alle geleverde prestaties
 • 1.7 : « no show » : de groep daagt niet op in het hotel op de voorziene datum van aankomst, zonder schriftelijke annulering door de klant
 • 1.8 : catering : het verstrekken van voeding en drank door het hotel

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

Huidige bijzondere contractvoorwaarden voor groepen zijn integraal van toepassing op elke overeenkomst voor groepen die met het hotel wordt gesloten en hebben bij uitsluiting voorrang op alle mogelijke afwijkende voorwaaarden, bepalingen of modaliteiten die vermeld zouden zijn in brochures, in prospectussen, op internetsites of in commerciële documenten van welke aard dan ook.

ARTIKEL 3 – ONTSTAAN VAN DE OVEREENKOMST

De duur van het aanbod wordt uitdrukkelijk aangegeven in de offerte.

De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat het hotel, gedurende de periode dat haar offerte geldig is, een gedateerd en ondertekend exemplaar ontvangt van zowel de offerte, als van een exemplaar van de huidige bijzondere contractvoorwaarden voor groepen alsook een exemplaar van de algemene contratcvoorwaarden van het hotel, met op al deze documenten een stempel van de klant indien deze een rechtspersoon is en de handgeschreven vermelding “goed voor akkoord’.

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging van de overeenkomst kan slechts plaatsvinden mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van beide contractpartijen.

ARTIKEL 5 – TARIEVEN

De aangeduide tarieven zijn netto tarieven, inclusief BTW en alle mogelijke taksen, en zijn niet comissioneerbaar.

ARTIKEL 6 – VOORSCHOTTEN

De klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van het hotel en uiterlijk op een door het hotel te bepalen datum, een voorschot gelijk aan 30% van het totale bedrag van de pro forma factuur te betalen. Dit voorschot wordt in mindering gebracht met het bedrag van de eindfactuur.

Betreft de overeenkomst een reeks opeenvolgende, gelijkaardige prestaties, dan verbindt de klant zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van het hotel een uiterlijk op een door het hotel te bepalen datum, een voorschot te betalen gelijk aan het volledige bedrag van de eerste rpestatie in de reeks. Dit voorschot zal pas in mindering gebracht worden van het bedrag van de eindfactuur van de laatste prestatie in de reeks.

Indien de klant het gevraagde voorschot niet uiterlijk op de door het hotel bepaalde datum heeft betaald, heeft het hotel het recht om zonder ingebrekestelling en zonder dat enige vergoeding zal verschuldigd zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst ten laste van de klant. De aldus voorziene beëindiging van de overeenkomst door het hotel gebeurt door eenvoudige schriftelijke kennisgeving.

ARTIKEL 7 – BEVESTIGING VAN HET AANTAL DEELNEMERS

De klant verbindt zich ertoe het aantal deelnemers te bevestigen ten laatste 21 dagen voor de aankomst van de groep. De definitieve lijst met de namen van alle deelnemers en,indien overnacht wordt, de kamerverdeling, dient uiterlijk de tiende dag voor de aankomst van de groep te worden doogegeven

Indien de klant het aantal deelnemers niet bevestigt conform de bepalingen van dit artikel, heeft het hotel het recht om gebruik te maken van de kamers die oorspronkelijk gereserveerd waren, maar niet bevestigd werden, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Indien de definitieve lijst met deelneemers minder dan tien dagen voor de aankomst van de groep nog moet uitgebreid worden met bijkomende deelneemers en dit op schriftelijk verzoek van de klant, zal het hotel trachten hieraan tegemoet te komen voor de zover de beschikbaarheid van kamers in het hotel dit toelaat.

De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de toepassing van de regeling inzake annulering zoals beschreven in artikel 9 hierna.

ARTIKEL 8 – ONVOLDOENDE KAMERS

Indien bij aankomst in het hotel blijkt dat er onvoldoende kamers beschikbaar zijn om alle leden van de groep waarvoor de reservering conform artikel 7, eerste lid bevestigd werd, onder te brengen in het hotel, heeft het hotel het recht om deze groep geheel of gedeeltelijk te logeren in een ander hotel van gelijke categorie.

Het hotel bepaalt vrij de keuze van dit alternatieve hotel en staat in voor de verplaatsingskosten naar het alternatieve hotel alsook voor de kosten van overnachting in dat hotel. Onder geen beding zal het hotel waarin oorspronkelijk gereserveerd werd echter gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding van welke aard dan ook aan de klant.

ARTIKEL 9 – ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST EN NO-SHOW

Elke gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk te gebeuren. De datum waarop het hotel kennis krijgt van de schriftelijke annulering door de klant, is bepalend voor de eventuele schadevergoeding die zal verschuldigd zijn aan het hotel naar aanleiding van de annulering.

De schadevergoeding die zal verschuldigd zijn door de klant aan het hotel naar aanleiding van een annulering, bestaat in een percentage van het totale bedrag van de geannuleerde prestatie zoals vorozien in de pro forma factuur en wordt als volgt begroot :

 • annulering uiterlijk op de 60ste dag voor de aankomst van de groep : 0%
 • annulering vanaf de 59ste tot en met de 30ste dag voor de aankomst van de groep : 25%
 • annulering vanaf de 29ste tot en met de 15de dag voor de aankomst van de groep : 50%
 • annulering vanaf de 14de tot en met de 8ste dag voor de aankomst van de groep: 75%
 • annulering minder dan 8 dagen voor de aankomst van de groep : 100%

In geval van no-show, erkent de klant 100% van het totale bedrag van de pro forma factuur verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 10 – EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR HET HOTEL

Wanneer één of meerder deelneemers het goed functioneren van het hotel verhinderen, of de reputatie van of veiligheid in het hotel in gevaar brengen, of het verblijf van andere gasten van het hotel storen, of dronken zijn of vernielingen aanbrengen in het hotel, en zo meer, heeft het hotel het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en naar keuze één of meerdere individuele deelnemers dan wel de gehele groep te verwijderen uit het hotel, evenals de verdere verstrekking van diensten aan de groep geheel of gedeeltelijk stop te zetten, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant.

Het nemen van dergelijke maatregelen door het hotel, heeft niet tot gevolg dat de klant een deel van de eindfactuur voor het verblijf van de betreffende groep niet zou moeten betalen.

ARTIKEL 11 – BIJKOMENDE KOSTEN GEMAAKT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN INDIVIDUELE DEELNEMERS

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, staan de individuele deelnemers zelf in voor de bijkomende kosten die zij maken tijdens hun verblijf in het hotel. Deze kosten omvatten onder meer kosten van minibar, bar, restaurant, wasserij evenals telefoonkosten.

Dergelijke extra kosten dienen door de individuele deelnemers uiterlijk 1 uur voor het voorziene vertrek van de groep te worden betaald aan de receptiebalie van het hotel.

De klant heeft de uitdrukkelijke verplichting te zorgen voor een tijdige afrekening door de individuele deelnemers en zal bij gebreke aan betaling zelf gehouden zijn de niet vereffende extra kosten te betalen.

Het hotel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het laattijdige vertrek van de groep, wanneer dit laattijdige vertrek te wijten is aan het afrekenen van de extra kosten gemaakt door de individuele deelnemers.

ARTIKEL 12 – BIJKOMENDE KOSTEN GEMAAKT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN DE GROEP

De klant zal instaan voor de betaling van alle kosten van prestaties die niet in de overeenkomst werden opgenomen, doch die tijdens het verblijf in het hotel door de klant of één van de deelnemers werden besteld hetzij rechtstreeks bij het hotel, hetzij via het hotel bij een derde partij, hetzij rechtstreeks bij een derde partij en die geen kosten zijn zoals bepaald in artikel 11.

De klant zal onvoorwaardelijk instaan voor de betaling van alle kosten met betrekking tot dergelijke bijkomende prestaties, inclusief alle facturen die een derde partij aan het hotel zou gericht hebben in de verkeerde overtuiging dat de bestelling in naam en voor rekening van het hotel zelf zou geplaatst zijn.

ARTIKEL 13 – CATERING

Elke consumptie van voeding of dranken andere dan aangeboden door het hotel, is verboden tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen met het hotel.

Indien de overeenkomst voorziet dat een groep één of meerdere maaltijden zal gebruiken in het hotel, dient de klant ten laatste de tiende dag voor de voorziene datum van dit evenement zijn keuze van menu of buffet schriftelijk te bevestigen aan het hotel. Bij gebreke aan keuze door d eklant voor deze datum, heeft het hotel het recht om zelf een keuze te maken in de categorie van menu of buffet die in de overeenkomst voorzien werd.

De klant verbindt zich eveneens eertoe om minstens drie vrije werkdagen voor de datum van het evenement, schriftelijk het exacte aantal personen die zullen deelnemen aan de maaltijd door te geven aan het hotel. Wanneer tijdens het evenement blijkt dat er meer deelnemers zijn dan oorspronkelijk doorgegeven aan het hotel, zal het hotel trachten naar best vermogen aan de vraag tegemoet te komen, zonder dat het hotel evenwel gehouden kan zijn om meer dan het door de klant bestelde aantal maaltijden te leveren en zonder dat het hotel gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

Zowel alle niet gebruikte maaltijden, als alle extra geleverde maaltijden, dienen door de klant te worden betaald.

ARTIKEL 14 – VRIJMAKEN VAN DE KAMERS

Het hotel verbindt zich er toe de kamers ter beschikking van de klant te stellen vanaf 17 uur op de dag van de aankomst. De kamers dienen vrijgemaakt te zijn ten laatste om 10u30 op de dag van vertrek.

ARTIKEL 15 – FOTOREPORTAGE

De klant dient het hotel op voorhand op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een fotograaf die opnames (foto’s, video’s,…) zal maken in het hotel.

ARTIKEL 16 – MUZIKALE EVENEMENTEN

Alle wettelijke formaliteiten die dienen vervuld te zijn voor het organiseren van bepaalde muzikale evenementen, zoals bij voorbeeld de aangifte bij SABAM, dienen vervuld te worden door de klant. Het hotel draagt geen enkele verantwoordelijkheid dienaangaande en kan niet aangesproken worden indien blijkt dat bepaalde rechten niet betaald werden en/of bepaalde formaliteiten niet vervuld werden.

ARTIKEL 17 – BEURZEN EN EVENEMENTEN DOOR DE KLANT GEORGANISEERD IN HET HOTEL

Bij elke beurs of evenement dat door de klant in het hotel georganiseerd wordt en waarbij de klant één of meerdere standen wenst op te bouwen of decoratie wenst aan te brengen in het hotel, dient de klant het hotel uiterlijk 10 dagen vood de aanvang van het evenement schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en de omvang van de voorgenomen standenopbouw of het decoratieproject, zodat het hotel zijn goedkeuring kan verlenen.
Indien geen goedkeuring wordt verleent, behoudt het hotel zich het recht voor de opbouw van de standen en het aanbrengen van decoratie te verbieden of te verhinderen tijdens het evenement, zonder dat enige schadevergoeding door het hotel zal verschuldigd zijn.

De klant zal er verder zorg voor dragen dat alle materialen die door hem in het hotel worden aangewend ter verwezenlijking van zijn project, nadien door hem verwijderd worden en de lokalen in perfecte staat worden achtergelaten. Beschadigingen aan de ter berschikking gestelde lokalen, zullen aan de klant worden aangerekend. Het vermoeden dat de klant aansprakelijk is voor alle beschadigingen aan de ter beschikking gestelde lokalen na afloop van de beurs of het commercieel evenement, kan worden weerlegd doordat de klant het hotel vooraf, schriftelijk op de hoogte stelt van bepaalde beschadigingen die reeds aanwezig zijn vooraleer de opbouw van de standen en het aanbrengen van de decoratie een aanvang neemt.

Elke handelsactiviteit of verkoop aan het publiek door de klant of door een indivdueel lid van de groep, is strikt verboden in het hotel.

Indien de beurs of het evenement gepaard gaat met het vragen aan een toegangsprijs, dient de klant het hotel hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen . Het personeel van het hotel mag in geen geval deelnemen aan de inning van de toegangsprijzen.

Het hotel draagt geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor de mogelijke schadelijke gevolgen die resulteren uit de organisatie van d ebeurs of het evenement. De klant draagt zelf alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door individuele leden van de groep, deelnemers aan de beurs of het evenement, genodigden, gasten of bezoekers.

Indien d eklant zelf een derde partij tewerkstelt of beroep doet op de diensten van een derde partij, zal de klant burgelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die door deze derde al dan niet rechtstreeks veroorzaakt wordt aan het hotel,e rkent de klant uitdrukkelijk te zullen instaan voor de betaling van deze schade aan het hotel en neemt de klant de verplichting op zich om indien nodig het hotel in een gerechtelijke procedure te vrijwaren voor alle sommen waartoe het hotel zou kunnen veroodeeld worden al gevolg van de door deze derde veroorzaakte schade.

ARTIKEL 18 – GEBRUIK VAN NAAM EN HANDELSMERK

Voor elk gebruik van de naam van de venootschap, het hotel, het logo of het handelsmerk moet vooraf de schriftelijke toestemming van het hotel worden verkregen.

ARTIKEL 19 – DIEFSTAL EN BESCHADIGING VAN MATERIAAL

Het hotel is niet aansprakelijk voor de diefstal van materiaal, noch voor de beschadiging van materiaal of de schade veroorzaakt door materiaal dat de door de klant wordt meegebracht in het hotel. De klant dient zelf zorg te dragen voor de integriteit en de veiligheid van dit materiaal en sluit zelf de diefstal-,schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen af die hij nodig acht.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de algemene voorwaarden aan het hotel, bijgevoegd in bijlage of op de achterzijde van huidig document. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst, voor zover specifieke bepalingen van huidige bijzondere voorwaarden ofwel van de schriftelijke overeenkomst zelf, er niet uitdrukkelijk van afwijken.

ARTIKEL 21:

Herroepingsrecht Niet tevreden ? Geld terug.

De koper heeft het recht Castel de Pont-à-Lesse bij aangetekende brief op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van enige schadevergoeding en zonder specifieke grond voor annulering, en dat binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de geschenkbonnen.